"அருள் செய்தி"

"GRACEFUL MESSAGE"

Rev.Fr.R.John Josephவிடுதலையளிக்கும் பலி காணிக்கை

I. தொ.நூ 22:1-18;

II. 2கொரி 9:1-15;

III. லூக் 21:1-4

செய்திச்சுருக்கம்:

  A. காணிக்கையின் முன்னுரை

  பலியும் காணிக்கையும் ஒன்றே

  • காணிக்கை செலுத்தி, கடவுளை ஆராதிக்கும் போது, காணிக்கை பலியாகிறது
  • காணிக்கையில், தனிமனித, சமதாய, அர்ப்பணம் அடங்கியுள்ளது
  • காணிக்கை வழியாக, ஒருவர் தன்னையே கடவுளுக்குத் தருகிறார்
  • அன்பளிப்பில் ஒருவருடைய “அன்பு இதயம்” இருக்கிறது.
  • ஒருவர் தான் பற்று வைத்திருக்கும் ஒரு பொருளை, பணத்தை, அல்லது ஆளை, இன்னொருவருக்குக் கொடுக்கும் போது, அந்த பொருளை விட, அந்த ஆளை தனக்கு உயர்ந்தவர் என்று, வெளிப்படையாக அங்கீகரிக்கிறார். (உ.ம்) ஆபிரகாமிடம் மகனை பலி கேட்டல்.
  • நம்மை கடவுளிடம் நெருங்கிய அன்புறவு வைக்க உதவுவது காணிக்கை.
  • பற்றறுத்து, பற்றிக்கொள்ளவும், கவலை கலக்கம் நீங்கி வாழவும், ஆத்மீகப் பயிற்சியளிப்பது – காணிக்கை.

  B. மூல வசனங்கள் மூன்று

  • வி.ப 23:15 – “எவரும் வெறுங்கையராக என் திருமுன் வர வேண்டாம்”
  • நீ.மொ 3:9,10 – “உன் செல்வத்தைக் கொண்டு, ஆண்டவரைப் போற்று, உன் விளைச்சல்கள் எல்லாவற்றின் முதற்பலனையும் ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாக்கு. அப்போது, உன் களஞ்சியங்கள் நிறைந்திருக்கும்”.
  • மத் 6:21 – “உங்கள் செல்வம் எங்குள்ளதோ, அங்கே உங்கள் உள்ளமும் இருக்கும்”.

  C.காணிக்கை அளிக்க கட்டளை

  • காணிக்கை செலுத்த, காலம் தாழ்த்தாதே – வி.ப 22:29,30
  • தாராளமாக காணிக்கை கொடுக்க, மக்களிடம் கூறு – வி.ப 25:2, 35:5
  • உன் செல்வத்தைக் கொண்டு ஆண்டவரை ஆராதி – நீ.மொ 3:9, மீக் 4:13.
  • இலவசமாகப் பெற்றீர்கள் - இலவசமாகக் கொடுங்கள் - மத் 10:8, லூக் 6:38, 12:33.
  • வெறுங்கையோடு என் திருமுன் வராத படி, பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் - வி.ப 23:15, இ.ச 16:16, சீரா 35:4.

  D.பலவகை காணிக்கைகள் (பலிகள்)

  • தனிக் காணிக்கை – பொது காணிக்கை – லேவி 4:1-3, 13.
  • வெளிக் காணிக்கை – ஆத்மீக (அக) காணிக்கை – லேவி 5:1-13.
  • தான்னார்வக் காணிக்கை – கட்டளையிட்ட காணிக்கை – லேவி 22:21; இ.ச 12:6.
  • ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட - புறக்கணிக்கப்பட்ட காணிக்கை – தொ.நூ 4:4,5.
  • சுத்தமான காணிக்கை – அசுத்தமான காணிக்கை – மலா 1:13,14; லேவி 27:10
  • உண்மை காணிக்கை – அடையாளக் காணிக்கை – தொ.நூ 22:2,3.

  E.பத்திலொரு பாகமும் காணிக்கையும்

  • பத்திலொரு பாகம் கொடுக்க கட்டளை – லேவி 27:30; எண் 18:21,26; இ.ச 12:6; 14:28; 26:12.
  • பத்திலொன்று கொடுத்துப் பாருங்கள் - மலா 3:10.
  • ஆபிரகாமும், யாக்கோபும், பத்திலொரு பாகம் கொடுத்தனர் - தொ.நூ 14:20, 28:22.
  • எசேக்கியாவின் கட்டளைப்படி, மக்கள் பத்திலொரு பாகம் மகிழ்ச்சியாகக் கொடுத்தனர் - 2குறி 31:5, நெகே 10:38, 12:44,13:12

  F.காணிக்கையின் பயன் அல்லது நோக்கம்

  • பாவம் போக்கப்படும் - வி.ப 29:36,37, லேவி 5:10, எண் 15:25, கலா3 :13.
  • அனைத்து செயல்களிலும் ஆசீர் கிடைக்கும் - இ.ச 14: 28,29.
  • காணிக்கை( பலி) நன்றியின் வெளிப்பாடு – தி.பா 27:6.
  • கடவுளோடு ஒப்புரவாக்கும் - உரோ 5:10; எபே 2:16;
  • கடவுளின் கருணை கிடைக்கும் - தொ.நூ 4:4.
  • களஞ்சியங்கள் நிறையும் - நீ.மொ 3:9,10.
  • வானத்தின் பலகணிகளைத் திறந்து ஆசீர் கிடைக்கும் - மலா 3:10.

  G.காணிக்கை எப்படியிருக்க வேண்டும்?

  • விடுதலை பெற்றதற்கு வெளி அடையாளமான, நன்றியின் பலியாக, இருக்க வேண்டும் - மாற் 1:44; லூக் 5:14.
  • காணிக்கை குறையற்றதாக, இருக்க வேண்டும் - லேவி 22:21.
  • காணிக்கை, தூயதாக இருக்க வேண்டும் - லேவி 27:11,27.
  • காணிக்கை முதன்மையானதாக இருக்க வேண்டும் - மலா 1:14.
  • கடவுளுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்க வேண்டும் - மலா 3:4.
  • காணிக்கையை நல்ல மனத்தோடு கொடுக்க வேண்டும் - 2குறி 24:5-11.
  • மகிழ்ச்சியோடும், நிறைவோடும் கொடுக்க வேண்டும் - உரோ 12:8, 2கொரி 9:7.
  • தகுதிக்கு ஏற்ப கொடுக்க வேண்டும் - லேவி 14:30, தி,தூ 11:29, 2கொரி 8:12, எஸ் 2:69.
  • நேரிய உள்ளத்தோடும், விசுவாசத்தோடும், பலி செலுத்த வேண்டும் - தொ.நூ 4:4; தி.பா 27:6; 107:22; 116:17; எபி 13:15; உரோ 12:1; பிலி 2:17; 4:18; எபி 13:12; தி.பா 51:17.

  H. ஏற்புடைய – ஏற்புடையதல்லாத காணிக்கை:

  ஏற்புடையவை

  • பாவக் கழுவாய் பலி – லேவி 1:4.
  • கட்டளையை கடைபிடிக்கும் ஊழியர்கள் செய்யும் பலி – எசா 56:7.
  • தாழ்வுற்று நொறுங்கிய உள்ளத்தின் பலி – தி.பா 51:17.
  • விசுவாசியின் தூய உயிருள்ள பலி – உரோ 12:1, பிலி 4:18.
  • நன்மை செய்து, பகிர்ந்து வாழும் பலி – எபி 13:16, 1பேது 2:5.
  • உதடு செலுத்தும் புகழ்ச்சி பலி – எபி 13:15.

  ஏற்புடையதல்லாத காணிக்கை

  • கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதவரின் பலி வீண் - 1சாமு 15:22, நீ.மொ 21:3, மாற் 12:33.
  • பொல்லாரின் பலி – நீ.மொ 15:8,
  • தீச்செயல்களின் இரத்தப் பலி – எசா 1:11.
  • குருடும், நொண்டியுமானவற்றைப் பலியிடுவது – மலா 1:8, ஓசே 8:13, ஆமோ 5:22, எரே 14:12, எசா 66:3, 1சாமு 13:9, தொ:நூ 4:5

  I. பலி கொடுக்க மனமில்லாதவர்

  • கஞ்சன் ஏழையாவான் - நீ.மொ 11:24, 21:13.
  • சொத்துக்கு உரியவருக்கு அது மறுக்கப்படுகிறது – ச.உ 5:13, எசா 43:23, மலா 3:8.
  • செலுத்த வேண்டிய காணிக்கையை மறுக்கிறார்கள் - எண் 13:10.
  • லேவியருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை மறுக்கிறார்கள் - நெகே 13:10.
  • எனக்கு காணிக்கை தராமல், உங்கள் பாவங்களையே தந்தீர்கள் - எசா 43:24, மலா 3:8, தி,தூ 5:1,2.

  J. தாராள குணமடையவர்

  • இஸ்ரால் மக்கள் - ஆசாரக் கூடாரம் கட்ட காணிக்கை கொடுத்தனர் - வி.ப 36:5.
  • சாரிபாத் விதவை – 1அர 17:13,15.
  • பெத்தானியா மரியாள் - மத் 26:7.
  • ஏழை விதவை – லூக் 21:4.
  • ஆதி சபையினர் - தி.தூ 4:34.
  • மாசிதோனிய சபைகள் - 2கொரி 8:3,4.
  • தாவீது – தம் செல்வங்களை ஆலயத்துக்கு கொடுத்தார் - 2சாமு 8:11.
  • சாலமோன் - ஆயிரம் எரிபலி செலுத்தினார் - 1அர 3:4.
 

My status
 பைபிள் விளக்கம்


 பைபிள் திருச்சபை


..... கி.மு கி.பி நல்லவரோடு கடவுள்


கோயிலில் மறைநூலைப் போதித்த பாலன் இயேசு – லூக் 2:46
......ஆவிக்குரிய இயேசு, ஆலயத்தில் போதித்தார் - லூக் 4:18,19. இன்று - சபை


 திருவருட்சாதனங்கள்

இயேசுவின் மலைப்பொழிவு – மத் 5,6,7 அதிகாரங்கள்......


இயேசு உவமைகளால் போதித்தார் - மத் 13 –ம் அதிகாரம்


“இயேசுவே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன்” – யோவா 21:15நல்ல சமாரியன் உவமை – லூக் 10:25-37
My status
 
 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.com