22-05-2015 - கன்வென்ஷன் நான்காம் நாள்

செய்தி வழிநடத்தல் - சகோ. டென்சிங் டேனியேல்

காலை ஆராதனைமாலை ஆராதனை
 21-05-2015 - கன்வென்ஷன் மூன்றாம் நாள்

செய்தி வழிநடத்தல் - சகோ. டென்சிங் டேனியேல்

காலை ஆராதனைமாலை ஆராதனை
 20-05-2015 - கன்வென்ஷன் இரண்டாம் நாள்

செய்தி வழிநடத்தல் - சகோ. டென்சிங் டேனியேல்

காலை ஆராதனைமாலை ஆராதனை
 19-05-2015 - கன்வென்ஷன் முதல் நாள்

செய்தி வழிநடத்தல் - சகோ. ராஜன்

காலை ஆராதனை
 17-05-2015

ஆவிக்குரிய பாடல் ஆராதனை

செய்தி வழிநடத்தலும் (எசே 37:5) - இறுதி ஆசீரும்
 

 
 
 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.com