பாகம் - I

முகவுரை:


1. ஆவிக்குரிய மக்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும், கற்றுக்கொடுக்க வேண்டியதுமான பாடம் என்ன?

 • ஆவிக்குரிய விசுவாசம்.

2. ஆவிக்குரிய விசுவாசம் என்றால் என்ன?

 • ஆவிக்குரிய விசுவாசம் என்றால், இரட்சிப்பையும், அபிஷேகத்தையும் பெறுவது அதாவது, மீட்பையும் – அருட்பொழிவையும் பெறுவது.

இரட்சிப்பு – மீட்பு :


1. இயேசு என்ற பெயருக்கு அர்த்தம் என்ன?

 • இயேசு என்ற பெயருக்கு “மீட்பர்” அல்லது “இரட்சகர்” என்று பொருள் - மத் 1:21.

2. மீட்பை பற்றிய, கடவுளின் திட்டம் என்ன?

 • மனிதர் அனைவரும் மீட்படைய வேண்டும் என்பது, கடவுளின் விருப்பம் - 1திமொ 2:4.

3. இயேசு எதற்காக இவ்வுலகத்திற்கு வந்தார்?

 • பாவிகளை மீட்டு இரட்சிக்க இயேசு இவ்வுலகிற்கு வந்தார் – 1திமொ 1:15.

4. இயேசு எதிலிருந்து நம்மை மீட்டு இரட்சித்தார்?

 • பாவத்திலிருந்தும் - யோவா 1:29,
 • பாவத்தின் விளைவான துன்பத்திலிருந்தும் - மத் 11:28,29.

5. பாவம் என்றால் என்ன?

 • கடவுள் விரும்பாததை செய்வதும்,
 • கடவுள் விரும்புவதை செய்யாமலிருப்பதும், பாவம் ஆகும் - 1யோவா 3:4.

அடிமை நிலையும் சுதந்திரமும் :


1. பாவ நிலைக்கு, இன்னொரு பெயர் என்ன?

 • அடிமை நிலை – யோவா 8:34, உரோ 7:14.

2. அடிமை நிலை எப்படி உருவாகிறது?

 • மனிதன் படைக்கப்பட்ட போது, சுதந்திர நிலையில் இருந்தான் - தொ.நூ 1:26,27.
 • அவன் பெற்றுக்கொண்ட சுதந்திரத்தில் தொடர்ந்து வாழ, கடவுள் தன் விருப்பங்களை அவன் இதயத்தில் வைத்தார் - தொ.நூ 2:16,17.
 • கடவுளுடைய விருப்பங்களுக்கு அடிமையாக வாழும் போது, மனிதன் சுதந்திர மனிதனாக இருந்தான் - தொ.நூ 2:7-24.
 • இந்த சுதந்திர நிலையை, மனிதன் இழக்கும் போது, அடிமை நிலையை அடைந்தான்.

3. இந்த சுதந்திர நிலையை, மனிதன் எப்போது இழந்தான்?

 • மனிதன் கடவுளுடைய விருப்பத்திற்கு கட்டுப்பட்டு வாழும் நிலையிலிருந்து தவறி, உலகம், பிசாசு, சரீரத்தினுடைய விருப்பங்களுக்கு அடிமைப்பட்ட போது, அவன் சுதந்திர நிலையை இழந்தான் - தொ.நூ 3:1-6.

4. மனிதன் சுதந்திர நிலையை இழந்ததால் வந்த விளைவு என்ன?

 • உலகம் பாவத்திற்கு அடிமையானது – 1யோவா 5:19.
 • தனி மனிதன், பாவத்திற்கு அடிமையானான்– உரோ 5:19, உரோ 7:13,14, 1யோவா 1:8.

5. அடிமை நிலை என்றால் என்ன ?

 • ஒருவர் எதற்கு அடிமையாக இருக்கிறாரோ, அதன் முழு கட்டுப்பாட்டில் அவர் இருக்கும் நிலை –உரோ 6:16.
 • ஒன்று இல்லாமல், என்னால் வாழ முடியாது என்று ஒருவர் எண்ணும் நிலை – லூக் 14:26, மத் 2:17-18.

6. அடிமை நிலை எத்தனை வகைப்படும் ?

 • அடிமை நிலை இரண்டு வகைப்படும்.

 • நாம் அடிமைப்படும் நிலை – உரோ 6:16.
 • நம்மை அடிமைப்படுத்தும் நிலை - உரோ 7:14.

7. அடிமைப்படும் நிலை என்றால் என்ன ?

 • நம்முடைய மன, சரீர இயல்புகளின் கட்டுப்பாட்டில், நாமே விரும்பி இருக்கும் நிலை – 2திமொ 3:4, ச.உ 2:4-10, மத் 6:21.
 • நாம் எதை விரும்புகிறோமோ, அதற்கு அடிமைப் படுகிறோம் - 1திமொ 6:10, ச.உ 5:10.
 • நாம் எதைப்பற்றி கவலைப்படுகிறோமோ அதற்கு அடிமைப்படுகிறோம் - ச.உ 6:1,2.

8. அடிமைப்படுத்தும் நிலை என்றால் என்ன ?

 • மனிதனுக்குள்ளிருக்கும் பாவ இயல்பு, அவன் விரும்பாமலே, அவனை பாவத்திற்கு அடிமையாக்கும் நிலை – உரோ 7:13-25.

9. உலக, தனிமனித அடிமை நிலையிலிருந்து, மனிதன் சுதந்திர நிலையை எவ்வாறு அடைகிறான் ?

 • இயேசுவின் மீட்புச் செயலால், மனிதன் சுதந்திர நிலையை அடைகிறான் - உரோ 3:24.

10. சுதந்திர நிலை என்றால் என்ன ?

 • கடவுளுடைய விருப்பத்தின் படி வாழும் நிலை – உரோ 6:22,18.

 
 
 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.com