முகப்பு  பின்செல்ல

" அவசர கால வாக்குத்தத்தம் "

"அவர்கள் என்னை நோக்கி மன்றாடும் போது, அவர்களுக்குப் பதிலளிப்பேன்; அவர்களது துன்பத்தில், அவர்களோடு இருப்பேன்; அவர்களைத் தப்புவித்து, அவர்களைப் பெருமைப்படுத்துவேன்" - தி.பா 91:15.

கட்டளையை கடைபிடித்து, வாக்குத்தத்தத்தை சொந்தமாக்குங்கள் - இ.ச 28:2.

   
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.com