ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே! என் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே! – மத் 8:8.ஒரு சிறு ஜெபத்தோடு, கீழ்க்காணும் எண்களில் ஒன்றை அழுத்தவும்


 
 
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
 
 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 
 
 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
 
 

32

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 
 
 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 
 
 

51

 

52

 

53

 

54

 

55

 

56

 

57

 

58

 

59

 

60

 
 
 

61

 

62

 

63

 

64

 

65

 

66

 

67

 

68

 

69

 

70

 
 
 

71

 

72

 

73

 

74

 

75

 

76

 

77

 

78

 

79

 

80

 
 
 

81

 

82

 

83

 

84

 

85

 

86

 

87

 

88

 

89

 

90

 
 
 

91

 

92

 

93

 

94

 

95

 

96

 

97

 

98

 

99

 

100ஆண்டவர் உமக்குச் சொன்னவை, நிறைவேறும் என்று நம்பிய நீர் பேறுபெற்றவர் - லூக் 1:45.

 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.com