பரிசுத்தவார வழிபாட்டு செய்திகள்


Rev.Fr.R.John Joseph

--------------------------


I. குருத்து ஞாயிறு

Youtube

--------------------------II. பெரிய வியாழன்


Youtube

--------------------------III. உயிர்ப்பு பெருவிழா


Youtube-------------------------- 

 
 
 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.in