மனிதனும் “சுயவிருப்பமும்”


கடவுள் மனிதனுக்கு, “சுயவிருப்பத்தை” தந்து, அவனை “மனிதனாகப்” படைத்தார்.

 • மனிதன், மனிதனாகப் படைக்கப்பட்டது, அவனுக்கு “சுயவிருப்பத்தை” தந்ததால்.
 • மிருகத்துக்கு “சுயவிருப்பம்” என்பது இல்லை.
 • எனவே, மனிதனை, மிருக நிலையிலிருந்து, மனித நிலைக்கு, உயர்த்தியது, அவனது “சுயவிருப்பம் தான்”.
 • இந்த சுயவிருப்பத்தை உடைய மனிதனுக்கு, அந்த சுய விருப்பத்தால் ஆபத்துக்களும் உண்டு.

சுய விருப்பமும் - மாற்று விருப்பங்களும்:

 • மனிதனுடைய சுயவிருப்பத்துக்கு வெளியே, அவனைச்சுற்றி மூன்று விருப்பங்கள் உள்ளன.
 • 1. அவனது “சரீரத்தின்” விருப்பம், 2. அவனைச் சுற்றியிருக்கும், “உலகத்தின்” விருப்பம், 3. அவனை ஏமாற்ற காத்திருக்கும் “அலகையின்” விருப்பம்.
 • இந்த மூன்று விருப்பங்களும், அவனுடைய சுயவிருப்பத்துக்குள் நுழைய வாய்ப்பு உண்டு.


சுய விருப்பமும் - அடிமை நிலையும்:

 • மனிதனின் சுயவிருப்பம், வேறு விருப்பங்களுக்கு கட்டுப்படும் போது, அவன் அந்த விருப்பங்களுக்கே “அடிமையாகிறான்.”
 • இவ்வாறு, தன் சுயவிருப்பத்தை இழந்து போகிறான்.
 • மேலும், வேறு விருப்பங்களுக்கு அடிமையாகும் மனிதன், எந்த விருப்பத்துக்கு அடிமைப்பட்டானோ, “அதுவாக” மாறிவிடுகிறான்.


தெய்வ மனிதன் - சுயமனிதன் - வேறு மனிதன்:

 • சுயமனிதன், சரீர விருப்பங்களுக்கு, அடிமையாகும் போது, அவன், “மிருக மனிதன்” ஆகிறான்.
 • சுயமனிதன், உலக விருப்பங்களுக்கு அடிமையாகும் போது, அவன் “உலக மனிதன்” ஆகிறான்.
 • சுயமனிதன், பேயின் விருப்பபங்களுக்கு, அடிமையாகும் போது, அவன் “பேய்மனிதன்” ஆகிறான்.
 • இவ்வாறு, “கடவுளின் சாயலாக” படைக்கப்பட்ட மனிதன், தன் நிலையை இழந்துவிடுகிறான்.


கடவுளின் விருப்பமும் - கடவுளின் சாயலும்:

 • அவ்வண்ணமே, சுயமனிதன், கடவுளுடைய விருப்பத்துக்கு அடிமையாகும் போது, அவன் “கடவுள் மனிதன்” ஆகிறான்.
 • மனிதன் எப்போதும், தன் “சுய மனித நிலையை” இழந்துவிடக் கூடாது.
 • தன் சுய மனித நிலையை “பாதுகாக்க”, அவன் “சுயத்தில்” கடவுளுடைய விருப்பங்கள் இருக்க வேண்டும்.
 • அது ஒன்றே, அவனுடைய “மனித நிலைக்கு” பாதுகாப்பு.
 • “சுய மனிதனுடைய சாயல்” கடவுளுடைய சாயலாக இருக்க வேண்டுமென்றால், அவன் “கடவுளுடைய விருப்பங்களை” “தன் சுயத்தில்” வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.


 
"ஏதேன் தோட்டத்தின் நிகழ்ச்சி"

 • கடவுள், “தன் சாயலாக” மனிதனைப் படைத்தார் - தொ.நூ 1:26,27.
 • இந்த மனித படைப்பு, முழுமை அடைந்தது, தொ.நூ 2:16,17 வசனங்களில்.
 • தொ.நூ 2:16 –ல் “உன் விருப்பம் போல் உண்ணலாம்” என்று, கடவுள் கூறினார்.
 • இது, “சுய மனிதனின், சுய விருப்பம்”.
 • இந்த சுயவிருப்பத்தில் வேறு விருப்பங்கள் நுழையும் போது, அவன் “சுயத்தை” இழந்து, மிருக, உலக, பேயின் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான்.
 • இதற்காகவே கடவுள், “தன் சாயலை” மனிதனுக்குள் பதிக்க, தொ.நூ 2:17–ம் வசனத்தைத் தந்தார்.
 • அதாவது, “இதை உண்ணாதே” என்ற “தன் விருப்பத்தை” மனிதனுக்குத் தந்தார் - தொ.நூ 2:17.
 • மனிதன், இந்த “கடவுளின் விருப்பத்தை” தன் “சுயவிருப்பத்தில்” வைத்து, வாழ்ந்த போது, அவன், “கடவுளின் சாயலில்” இருந்தான்.
 • அதாவது, “கடவுள் மனிதனாக” இருந்தான்.


"கட்டுப்பட்ட சுதந்திரம் - சீரா 15:14,15"

 • கடவுள் மனிதனுக்குத் தந்த “சுயவிருப்பம்” , சுதந்திரமுடையது (Free will). ஆனால் அது கட்டுப்பாடற்ற “சுதந்திரம்” அல்ல.
 • “ஒருகட்டுப்படான சுதந்திரத்தை” கடவுள் மனிதனுடைய “சுயவிருப்பத்தில” வைத்தார்.
 • அது “கடவுளுடைய விருப்பத்துக்கு கட்டுபட்ட சுதந்திரம்” எனபதை தொ.நூ 2 : 6-17 ல் பார்க்கிறோம்.
 • மனிதன் வேறு விருப்பங்களுக்கு அடிமையாகும் போது, தன் சுதந்திரத்தை இழந்து விடுகிறான்.
 • அவனது “ஆளுமையை” வேறு விருப்பங்கள் வசப்படுத்திக் கொள்கின்றன.
 • ஆனால், அவனது சுயவிருப்பம், கடவுளுடைய விருப்பங்களுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கும் போது, அவன் சுயவிருப்பத்தை இழக்காத, “சுதந்திர மனிதனாக” வாழ்கிறான்.
 • அதாவது, “கட்டுப்பட்ட சுதந்திர மனிதன்”.
 • ஒன்று, சுதந்திரம் இழந்த “அடிமை மனிதன்”, மற்றொன்று, “கட்டுப்பட்ட – சுதந்திர மனிதன்”
 • இதில் எது வேண்டுமோ, அதை மனிதன் தேர்ந்து கொள்ளலாம்.
 • மனிதனை கடவுள் “சற்றுச்சிறியவனாக” படைத்ததன் பொருள் இதுவே. தி.பா 8:5.


கடவுள் சாயலை இழந்த மனிதன்:

 • ஆனால், மனிதன் சில நாட்களில், தன் சுயவிருப்பத்தில், “கடவுளுடைய விருப்பத்தை” வைப்பதை விட்டுவிட்டு, சரீர, உலக, பேயின் விருப்பத்தை அங்கே வைத்தான் - தொ.நூ 3:1-6.
 • இதனால், மனிதன், “கடவுள் மனிதன்” என்ற நிலையை இழந்து, “உலக, மாமிச, பேய் மனிதனாக” மாறினான்.


மனித பிறப்பும், “மூன்று வித” விருப்பங்களும்:

 • மனிதன் இந்த உலகில் பிறக்கும் போதே, அவனில் “சுயவிருப்பம்” என்பது இருக்கும் என்று பார்த்தோம்.
 • அதோடு, சரீர விருப்பம், உலக விருப்பம், பேயின் விருப்பம் கூட, “அவனைச் சுற்றியே” இருக்கும்.
 • இந்த மூன்று விருப்பங்களும் அவனுக்குள் நுழைந்து, அவனை அடிமைப்படுத்த சாதா போராடிக்கொண்டிருக்கும்.
 • இதை கீழ்க்காணும் பகுதியில் பார்ப்போம்.

 
"பவுலின் வாழ்வில்: (உரோ 7:14-25)"


சுயவிருப்பம்:

 • “எதை செய்ய விரும்புகிறேனோ” – உரோ 7:15.
 • “நான் விரும்பாததை” செய்கிறேன் - உரோ 7:16.
 • “நான் விரும்பும்” நன்மையை – உரோ 7:19.
 • “என் மனம் ஏற்றுக்கொள்ளும்” சட்டம் - உரோ 7:23.

கடவுளின் விருப்பம் (சட்டம்):

 • “சட்டம்” நல்லது என, ஏற்றுக்கொள்கிறேன் - உரோ 7:16.
 • “கடவுளின் சட்டத்தைக் குறித்து” உளமார மகிழ்கிறேன் - உரோ 7:22.
 • “கடவுளின் சட்டத்துக்கு” கட்டுப்பட்டிருக்கும் நானே – உரோ 7:25.

வேறு விருப்பங்கள் :

 • “நான் விரும்பாததை” செய்கிறேன் - உரோ 7:20.
 • என்னுள் “குடிகொண்டிருக்கும் பாவம்” அதை செய்கிறது – உரோ 7:20.
 • “என் உறுப்பில்” வேறு ஒரு “சட்டம் (விருப்பம்)” உள்ளது – உரோ 7:23.
 • “என் உறுப்புக்களில், இருக்கும் “பாவச்சட்டம்” என்னைக் “கட்டுப்படுத்துகிறது” – உரோ 7:23.
 • நான் “ஊனியல்பினன்” – உரோ 7:14.
 • “என் மனத்தால் (சுய விருப்பம்)” “கடவுளின் சட்டத்துக்கு (கடவுளின் விருப்பம்)” கட்டுப்பட்டிருக்கும் நானே, “ஊனியல்பின் பாவ சட்டத்துக்கு (சரீர விருப்பம்)” கட்டுப்படுகிறேன் - உரோ 7:25.

போராட்ட வாழ்வு:

 • இங்கே ஒரு போராட்ட வாழ்வைக் காண்கிறோம்.
 • சுயவிருப்பம், கடவுளின் விருப்பத்திற்கும், வேறு விருப்பங்களுக்கும் இடையே, போராடிக் கொண்டிருக்கிறது.
 • பரிசுத்தவானாகிய (கடவுளின் விருப்பத்துக்கு கட்டுப்பட்ட) பவுலுக்கே இந்த போராட்டம் இருந்ததென்றால், சாதாரண மனிதர் நிலை என்ன? என்பதை எண்ணிப்பார்ப்போம்.

நோன்பும், இரட்சிப்பு அபிஷேகமும்:

 • இந்தப் போராட்டத்தில், வெற்றிக்கொள்ள, பவுல் முதலில், “தன்னடக்கம் கட்டுப்பாடு, என்ற நோன்பை கைக்கொள்கிறார் - 1கொரி 9:25,27.
 • இரண்டாவது, அவர் தான் பெற்ற “இரட்சிப்பு அபிஷேகத்தை” நினைவு கூருகிறார் - உரோ 7:25.
 • “தன்னடக்கம் கட்டுப்பாடு” எனும், நோன்பு வாழ்வை கைககொண்ட ஒருவர், தம்முடைய “இரட்சிப்பால், அபிஷேகத்தால்” “வேறு விருப்பங்களை” மேற்கொண்டு, “கடவுளின் விருப்பத்துக்கு அடிமையாகி” – லூக் 1:38, வாழ முடியும் என்பது, பவுலின் அசைக்க முடியாத படிப்பினை.

 
"இயேசுவின் வாழ்வில்: (மத் 26:36-44)"

 • கெத்சமெனியில் “இயேசுவின் மனத்தில்” துயரமும் கலக்கமும் பற்றிக்கொள்கிறது – மத் 26:37-38.
 • அவ்வேளையில், “உடலின் விருப்பம்” இயேசுவை மேற்கொள்ளப் பார்க்கிறது.
 • “இத்துன்பக்கலம், என்னை விட்டு அகலட்டும்” – மத் 26:39.
 • “உடல்” எப்போதும் துன்பத்தை தவிர்த்து, சுகத்தையே ஆசிக்கும்.
 • எனவே “துன்பத்தின்” மத்தியில், உடல் தன் விருப்பத்தை இயேசுவுடைய “சுயத்தினுள்” திணிக்கிறது.
 • ஆனால், “இயேசுவின் சுய விருப்பம்”, “கடவுளின் விருப்பத்தின்” மட்டில், “சாய்ந்திருக்கிறது”.
 • ஆனாலும், “என் விருப்பத்தின்படி” அல்ல, “உம் விருப்பப்படியே” ஆகட்டும் - மத் 26:39,42,44, என்று இயேசு கூறுகிறார்.
 • மூன்று முறை, “உடலின் விருப்பம்” நெருக்குகிறது. அந்த மூன்று முறையும், “இறைவிருப்பத்துக்கு” இயேசு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார்.

சீடரின் நிலை:

 • ஆனால், சீடர்களோ, “உடலின் விருப்பத்துக்கு” அடிமையாகி உறங்கிக்கொண்டிருந்தனர் - மத் 26:40,43,45.
 • இங்கே சீடர்கள் என்பது, நாம் அனைவருமே.

ஏதேன் தோட்டமும் - கெத்சமெனித் தோட்டமும்:

 • ஏதேன் தோட்டத்தில், “உலக , மாமிச, பிசாசின் விருப்பத்துக்கு” ஆதிப்பெற்றோரின் “சுய விருப்பம்” அடிமையானது – தொ.நூ 3:1-6.
 • ஆனால், கெத்சமெனித் தோட்டத்தில், “உடலின் விருப்பத்தை” , “கடவுளின் விருப்பத்தால்” இயேசுவின் “சுயவிருப்பம்” மேற்கொண்டது.
 • இவ்வாறு, ஆதிப்பெற்றோர், “உலக, மாமிச, பிசாசின் விருப்பத்துக்கு” அடிமையானதன் விளைவை, இயேசு பரிகரித்தார்.


சாய்வு எந்தப் பக்கம்:

 • மரம் எந்தப் பக்கம் சாய்ந்திருக்கிறதோ, அந்தப் பக்கம் தான் விழும்.
 • “மனித சுயம்” உலகம், பிசாசு, சரீரத்தின் விருப்பங்களின் பக்கம் சாய்ந்திருந்தால், நெருக்கடி வேளையில், “சுயம்” அவற்றின் பக்கம் தான் விழும்.
 • “மனிதசுயம்” கடவுளின் விருப்பங்கள் பக்கம் சாய்ந்திருந்தால், நெருக்கடி வேளையில், அது கடவுள் பக்கமே விழும்.

ஆவிக்குரிய ஆதிப்பெற்றோரும் - நோன்பும்:

 • ஆதிப்பெற்றோர் ஆவிக்குரியவர்கள் - தொ.நூ 2:7.
 • அவர்களுடைய “சுய விருப்பம்”, தன்னடக்கம், கட்டுப்பாட்டை கடைபிடித்தது வரையிலும், “சுயத்தின்” சாய்வு, கடவுளுடைய விருப்பத்தின் பக்கமே இருந்தது.
 • உலகம், பிசாசு, சரீர, விருப்பங்களின் மட்டில், தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடு எனும் “நோன்பை”, அவர்கள் கடைபிடிக்கத் தவறிய போது, அவர்கள் “சுயம்” உலகம், பிசாசு, சரீர விருப்பங்களின் பக்கம் சாய்ந்தது.
 • கடவுள் கூறியபடியே, சாவுக்கு ஏதுவான துன்பங்கள் அவர்களைத் தொடர்ந்தன – தொ.நூ 3:14-19.

பவுலும் நோன்பும்:

 • பவுலுக்கும் போராட்டம் இருந்தது – உரோ 7 : 14 -25
 • ஆனால் போராட்டத்தில் அவரது “சுயம்” தன்னடக்கம் கட்டுப்பாடு என்னும் நோன்பைக் கடைபிடித்ததால்”, அது, கடவுளின் விருப்பத்தின் பக்கம் சாய்ந்தது – 1 கொரி 9 : 25, 27.
 • இதனால் அவர் “இரட்சிப்பு – அபிஷேகத்தில்” நிலைத்து வாழ முடிந்தது - உரோ 7 : 25.

இயேசுவும் நோன்பும்:

 • கெத்சமெனியில் இயேசுவின் போராட்டத்திலும் - மத் 26 : 39-44, உலக, மாமிச விருப்பங்கள் அவரை நெருக்கிய போதும், அவர் “கடவுளின் விருப்பம்” பக்கமே சாய்ந்தார்.
 • வனாந்தரத்தில் அவர் தொடங்கிய “நோன்பு வாழ்வு” அவருக்கு கல்வாரி வரையிலும் துணை செய்தது.

நோன்பு காலமும் - நோன்பு வாழ்வும்:

 • ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நாற்பது நாட்கள் நோன்பு என்பது, ஆவிக்குரிய மக்களுக்கு எந்தவிதத்தில் அமைகிறது என்று பார்ப்போம்.
 • இது வாகனம் ஒன்றை ஒர்க்ஷாப்பில் விடுவது போல.
 • ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பழுதுபார்த்து சர்வீஸிங் செய்து பழையன களைந்து, புதியன பொருத்தி, வாகனத்தை “தகுதிப்படுத்துதல்” அங்கே நடைபெறும்.
 • அது, சரியாக்கப்பட்டதும், தகுதிச்சான்றிதழ் பெற்று, எஞ்சிய நாட்கள் முழுவதும் நலமாக ஒடும்.
 • அவ்வாறே, ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள், தங்களுடைய “நோன்பு வாழ்வை” அலசிப்பார்த்து, குறைகளைக் களைந்து நிறைகளை வளர்க்க, “நோன்பு காலம்” அமைகிறது.
 • நோன்புகாலத்தில் நாம் நிறைகுறை ஆராய்ந்து மீண்டும் நம்முடைய நோன்புவாழ்வை நேர்த்தியாகவும், மிடுக்காகவும் தொடர, பயிற்சிகளும், வழிநடத்தல்களும் தரப்படுகின்றன.
 • “நோன்பு காலம், நோன்பிருக்கும் காலம்”; மற்றகாலங்கள் “எப்படியும் வாழும் காலம்” என்பது, ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு பொருந்தாது.
 • ஆனால் ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்கள் நோன்பு காலத்தில் “வீட்டுக்காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி” எசா 38: 1-3, குற்றங்குறைகளுக்காக ஆண்டவரிடம் பொறுத்தல் கேட்டு மீண்டும் முழு நிறைவோடு ஒரு “நோன்பு வாழ்வை”, நோன்பு காலத்துக்கு பின் தொடர வேண்டும்.

 
 

My status 

I


அநியாய தீர்ப்பு

 

 

II


சிலுவை சுமக்கின்றார்

 

 

III


முதன்முறை விழுகின்றார்

 

 

IV


தன் தாயை சந்திக்கின்றார்

 

 

V


சீமோன் உதவி செய்கின்றார்

 

 

VI


வெறோணிக்காள் சந்திப்பு

 

 

VII


இரண்டாம் முறை விழுகின்றார்

 

 

VIII


பெண்களுக்கு ஆறுதல்

 

 

IX


மூன்றாம் முறை விழுகின்றார்

 

 

X


ஆடைகளை உரிதல்

 

 

XI


சிலுவையில் அறைதல்

 

 

XII


சிலுவையில் உயிர்விடுதல்

 

 

XIII


தாயின் மடியில்

 

 

XIV


கல்லறையில் இயேசு

 

 

XV


உயிர்த்த இயேசு

   


My status

 
 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.com