மன்றாடும் மன்ற உறுப்பினர்கள்
 
காலை 6-7
மாலை 6-7
காலை 7-8
இரவு 7-8
காலை 8-9
இரவு 8-9
காலை 9-10
இரவு 9-10
காலை 10-11
இரவு 10-11
மதியம் 11-12
இரவு 11-12
மதியம் 12-1
அதிகாலை 12-1
மதியம் 1-2
அதிகாலை 1-2
மதியம் 2-3
அதிகாலை 2-3
மாலை 3-4
அதிகாலை 3-4
மாலை 4-5
அதிகாலை 4-5
மாலை 5-6
காலை 5-6
 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.in